انتشار جزئیات سیلابس دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد

برای اولین بار، جزئیات سیلابس دروس تخصصی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد توسط دانشکده مهندسی صنایع، در سایت منتشر شد.

 

جزئیات سیلابس دروس تخصصی کارشناسی

جزئیات سیلابس دروس تخصصی تحصیلات تکمیلی