اطلاعیه شورای دانشگاه صنعتی شریف در خصوص اعتراض به هتک حرمت ساحت علم و دانشگاه

 

اطلاعیه شورای دانشگاه صنعتی شریف در خصوص اعتراض به هتک حرمت ساحت علم و دانشگاه

متن بیانیه شورای دانشگاه از طریق پیوند زیر قابل مشاهده است:

https://yun.ir/56g0y