انتشارات و کتابخانه

عنوان کتاب: برنامه‌ریزی عدد صحیح مدل‌سازی و و روش‌های حل

نام مترجم/ مؤلف: دکتر کورش عشقی

انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف 

عنوان کتاب: برنامه‌ریزی خطی مدلسازی و روش‌های حل

نام مترجم/ مؤلف: دکتر کورش عشقی، فرید فرنیا

انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف

عنوان کتاب:
توالی عملیات و زمان بندی

نام مترجم/ مؤلف: دکتر قاسمی

انتشارات: صنعتی شریف

عنوان کتاب:
نظریه صف

نام مترجم/ مؤلف: دکتر مدرس

انتشارات: انتشارات دانشگاه علم و صنعت 

عنوان کتاب: تحلیل الگوریتم‌ها و طراحی روش‌های ابتکاری

نام مترجم/ مؤلف: دکتر کورش عشقی، مهدی کریمی‌نصب

انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف

عنوان کتاب:

مبانی نظری گراف (الگوریتم‌ها و کاربردها)

نام مترجم/ مؤلف: دکتر عشقی

انتشارات: نشر کتاب دانشگاهی

عنوان کتاب:
شبیه‌سازی سیستمهای گسسته پیشامد

نام مترجم/ مؤلف: دکتر محلوجی

انتشارات: صنعتی شریف

عنوان کتاب: اقتصاد مهندسی

نام مترجم/ مؤلف: مهندس غیور

انتشارات: انتشارات دانشگاه شریف

عنوان کتاب:
نظریه احتمال و کاربرد آن

نام مترجم/ مؤلف:دکتر اخوان نیاکی

انتشارات: صنعتی شریف

عنوان کتاب:
تجزیه و تحلیل رگرسیون

نام مترجم/ مؤلف: دکتر سید تقی اخوان نیاکی -  مجید خدمتی

انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف

عنوان کتاب:
نظریۀ مجموعه های فازی

نام مترجم/ مؤلف: دکتر شوندی

انتشارات: صنعتی شریف

عنوان کتاب:
اصول و مبانی مدیریت زنجیره عرضه

نام مترجم/ مؤلف: دکتر اکبری

انتشارات: انتشارات ادینه

عنوان کتاب:
 آمار مهندسی

نام مترجم/ مؤلف: دکتر محلوجی

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

عنوان کتاب: برنامه ریزی تولید

نام مترجم/ مؤلف: دکتر فرهاد کیانفر

انتشارات: انتشارات آذین مهر

عنوان کتاب:
بهینه سازی ترکیبی الگوریتم های فرا ابتکاری

نام مترجم/ مؤلف: دکتر عشقی

انتشارات: انتشارات آذرین مهر

عنوان کتاب:
حل مسائل نظریه احتمال

نام مترجم/ مؤلف: دکتر اخوان نیاکی

انتشارات: صنعتی شریف

عنوان کتاب: اصول مدیریت

نام مترجم/ مؤلف: دکتر چمران

انتشارات: انتشارات دانشگاه شریف

عنوان کتاب:
چیدمان و مکان یابی تجهیزات

نام مترجم/ مؤلف: دکتر عشقی

انتشارات: انتشارات دانشگاه شریف

عنوان کتاب:
سیستمهای کنترل تولید جامع

نام مترجم/ مؤلف: دکتر مدرس

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

عنوان کتاب: ارزیابی مشاغل

نام مترجم/ مؤلف: دکتر چمران

انتشارات: انتشارات دانشگاه شریف

عنوان کتاب:
برنامه ریزی ریاضی

نام مترجم/ مؤلف: دکتر مدرس

انتشارات: انتشارات دانشگاه علم و صنعت

عنوان کتاب: اقتصاد خرد

نام مترجم/ مؤلف: دکتر چمران

انتشارات: انتشارات دانشگاه شریف

کتابخانه مشترک صنایع-ریاضی در طبقه اول دانشکده واقع شده‌است. عضویت در این کتابخانه برای عموم آزاد می‌باشد. در این کتابخانه کتاب‌های مرتبط با رشته‌های مهندسی صنایع و ریاضی، مقالات و مجله‌های علمی، پایان‌نامه‌های دانشجویی و کتاب‌های مرجع نگهداری می‌شوند. هرساله، همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، لیستی توسط شورای صنفی دانشکده طبق نظر اساتید، تهیه می‌گردد و کتاب‌های جدید و ویرایش‌های تازه کتاب‌های موجود خریداری و به کتابخانه اضافه می‌گردد. ساعات کاری کتابخانه از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر می‌باشد.
Responsive Image