انتصاب خانم دکتر رضاپور به عنوان مدیر آموزش‌های تخصصی دانشکده مهندسی صنایع

به پیشنهاد رئیس دانشکده مهندسی صنایع، خانم دکتر مریم رضاپور برای مدت دو سال به عنوان «مدیر آموزش‌های تخصصی دانشکده مهندسی صنایع» دانشگاه صنعتی شریف منصوب شدند.