بازدید دانشجویان از ناحیۀ فناوری دانشگاه صنعتی شریف

گزارش تصویری از بازدید دانشجویان به همراه دکتر مسلم حبیبی،

از ناحیۀ فناوری دانشگاه صنعتی شریف، در هفته پژوهش

 


 


​​​​​​​


 ​​​​​​​