جلسه افتتاحیه درس آشنایی با مهندسی صنایع

جلسه افتتاحیه درس آشنایی با مهندسی صنایع در روز پنجشنبه مورخ ۵ آبان ۱۴۰۱ در سالن جابرابن حیان از ساعت ۹ صبح الی ۱۶  با همکاری انجمن علمی دانشجویان دانشکده برگزار شد. 
- این درس در بازنگری اخیر برنامه آموزشی کارشناسی دانشکده، به عنوان درس اجباری به دروس دوره کارشناسی مهندسی صنایع اضافه شده است. 
- هدف از ارائه این درس آنست که دانشجویان، با کسب نگرش و بینش صحیحی نسبت به رشته مهندسی صنایع، از برنامه آموزشی دوره کارشناسی بطور مؤثرتری استفاده نمایند.
- درس مذکور در ابتدای سال دوم برای دانشجویان ارائه میشود و امسال اولین سال ارائه آن است. 
- این درس در جلسات متعددی با حضور اساتید مختلف دانشکده ارائه خواهد شد و در اولین جلسه ۸  نفر از اساتید دانشکده در قالب سخنرانی و میزگرد مطالب لازم را به دانشجویان ارائه کردند و به سوالات متعدد دانشجویان پاسخ دادند.