سمینار دانشجویان دکتری

سمینار دانشجویان دکتری در روز چهارشنبه سوم خرداد 1402 از ساعت 8 صبح الی 15 در طبقه سوم دانشکده مهندسی صنایع سالن سمعی بصری برگزار خواهد شد.

 شرکت برای دانشجویان ارشد نیز آزاد می‌باشد.

« دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی صنایع »