قابل توجه دانشجویان كارشناسی ارشد در خصوص تعیین تاریخ پیش دفاع

دانشجویان كارشناسی ارشد

جهت تعیین تاریخ پیش دفاع با استاد راهنمای پرو‍‍ژه به موارد زیر توجه نمایید:

- چنانچه دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی درس پروژه را ثبت نام كرده باشند، در صورت دفاع نهایی بعد از خرداد ماه باید تا انتهای خرداد پیش دفاع خود را انجام دهند.
- چنانچه در نیمسال دوم سال تحصیلی درس پروژه را ثبت نام كرده‌اند در صورت دفاع نهایی بعد از تیر ماه باید تا انتهای تیر پیش دفاع خود را انجام دهند.
- جلسه پیش دفاع با حضور استاد راهنمای پروژه و یك داور داخلی (داخل دانشكده) برگزار می‌شود.   
                                                                             
«تحصیلات تکمیلی دانشکده»