افتخارات ورزشی دانشکده مهندسی صنایع در سال ۱۴۰۱

در سلسله مسابقات ورزشی سال ۱۴۰۱، تیم دانشکده مهندسی صنایع، عنوان قهرمانی مسابقات دانشجویی والیبال دانشگاه صنعتی شریف را به خود اختصاص داد.
همچنین تیم دانشجویی مشترک بسکتبال دانشکده مهندسی صنایع و دانشکده مهندسی هوافضا نیز مقام قهرمانی را کسب کرد.