وبینار‌ زنگ صنعت ارائه تجربیات کاربردی استقرار موفق راهکار فرآیندکاوی در گروه صنعتی پژوهشی زر

عنوان سخنرانی:

ارائه تجربیات کاربردی استقرار موفق راهکار فرآیندکاوی در گروه صنعتی پژوهشی زر

 

سخنرانان:

جناب آقای مهندس بهادر زندی

(مدیر ارشد Business Process Management گروه زر)

 

سرکار خانم مهندس بهنوش سعادتمند

(رئیس Business Process Management شرکت زر ماکارون)
 

دوشنبه 1 آبان ماه 1402 - ساعت 16:30


​​​​​​​