وبینار بین المللی Generative AI Driven Digital Twinning

وبینار‌های بین‌المللی مهندسی صنایع: توسط دکتر Hamidreza Mahyar

عنوان سخنرانی:
Generative AI Driven Digital Twinning

سخنران:
Dr. Hamidreza Mahyar (Assistant Professor in Faculty of Engineering at McMaster University)
 
تاریخ سخنرانی: سه‌شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰
 
لینک برگزاری وبینار


​​​​​​​