خرداد 1401

مدرسین:
دکتر عرفان حسن نایبی (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف) 

سید رضا حسینی (تحلیلگر ارشد فرآیند در شرکت کارگزاری فارابی)

 زمان: 
پنجشنبه ۱۹ خرداد۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۳/۱۹) 
ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳:۳۰

 جمعه ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۳/۲۰) 
 ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳:۳۰

لینک ثبت نام