کارگاه آموزش استاندارد مدلسازی فرآیندهای کسب و کار BPMN2.0 و نرم افزار Camunda

تیر 1401


مدرسین:
دکتر عرفان حسن نایبی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه صنعتی شریف) 

مهندس محمدرضا داودی (کارشناس ارشد BPMS هلدینگ طرفه نگار)


زمان: 
پنجشنبه و جمعه ۲ و ۳ تیرماه ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۴/۲ الی ۱۴۰۱/۰۴/۳) 
ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳:۳۰
 
پنجشنبه و جمعه ۹ و ۱۰ تیرماه ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۴/۹ الی ۱۴۰۱/۰۴/۱۰) 
ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳:۳۰
 
پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ تیرماه ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۴/۱۶ الی ۱۴۰۱/۰۴/۱۷) 
ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳:۳۰
 
پنجشنبه و جمعه ۲۳ و ۲۴ تیرماه ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۴/۲۳ الی ١۴۰۱/۰۴/۲۴) 
ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳:۳۰
 
ثبت نام:
لینک ثبت نام