گردهمایی پایان سال تحصیلی 1401

گردهمایی پایان سال تحصیلی 1401 دانشکده مهندسی صنایع

طبق روال سالانه دانشکده، گردهمایی پایان سال تحصیلی ١۴٠٠-١۴٠١ با حضور اساتید پیشکسوت، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ١۵ تیر ماه ١۴٠١ برگزار گردید.