مدیران دانشکده


مجید رفیعی
رئیس دانشکده
تلفن تماس : 66165725-21 (98+)
ایمیل :  rafiee@sharif.edu
نفیسه صدقی
معاون تحصیلات تکمیلی 
تلفن تماس : 66165710-21 (98+)
ایمیل : nafiseh.sedghi@sharif.edu
عرفان حسن نایبی
معاون آموزشی
تلفن تماس : 66165734-21 (98+)
ایمیل : hassannayebi@sharif.edu
مجید خدمتی
معاون پژوهش و روابط بین‌الملل
تلفن تماس : 66165714-21 (98+)
ایمیل : khedmati@sharif.edu
شکرانه خشخاشی مقدم
معاون دانشجویی 
تلفن تماس : 66165738-21 (98+)
ایمیل : moghaddam@sharif.edu
مسلم حبیبی
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات - مدیر روابط بین‌الملل
تلفن تماس :  66165735-21 (98+)
ایمیل : mhabibi@sharif.edu
محسن ورمزیار
مدیر ارتباط با صنعت
تلفن تماس :  66165713-21 (98+)
ایمیل : varmazyar@sharif.edu
مریم رضاپور نیاری
مدیر آموزش‌های تخصصی
تلفن تماس :  66165711-21 (98+)
ایمیل : maryam.rezapour@sharif.edu
لینک صفحه شخصی