محمد رزاقی
کارپرداز
تلفن تماس :  66165703-21 (98+)
محمدرضا محمدی
کارشناس آموزش
تلفن تماس : 66165733-21 (98+)
ایمیل : mr_mohammadi@ie.sharif.edu
سکینه اصغری
کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن تماس :  66165728-21 (98+)
ایمیل: s.asghari@sharif.edu
منیر نوری
مسئول دفتر و دبیرخانه
تلفن تماس : 66165701-21 (98+)
ایمیل: m.nouri@ie.sharif.edu
فاطمه امیدی
کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن تماس : 66165744-21 (98+)
ایمیل : omidi@sharif.edu
سید مهدی ایمانی
مسؤل آزمایشگاه روش‌های تولید
تلفن تماس : 66165724-21 (98+)
ایمیل :imani@ie.sharif.edu
علی ارمنده
خدمات
تلفن تماس : 66165723-21 (98+)
سید ابراهیم صفوی
خدمات
تلفن تماس : 66165723-21 (98+)