کارگاه‌ها و دوره های آموزشی مهندسی صنایع

اردیبهشت - خرداد - تیر 1401

 

مدرسین:

نیکنام تیراندازی (فارغ التحصیل MBA از دانشگاه صنعتی شریف)

امین ریاحی (فارغ التحصیل MBA از دانشگاه صنعتی شریف)

قاسم کریمی (فارغ التحصیل MBA از دانشگاه صنعتی شریف)

زمان:

پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۲/۲۲) ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰

پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۲/۲۹) ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰

پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۳/۱۲) ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰

پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۳/۱۹) ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰

پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۳/۲۶) ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰

پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۴/۰۲) ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰

 

ثبت نام : لینک ثبت نام